2.08.2007

افکار نامنطم !

آهای ملت ، در این آخر الزمانی ما مانده ایم با سروری که هر از چند گاهی نفییر ذائقه میدهد. به صاحبخانه شکایت نمیبریم که در گیر رشد دوقلو هاست. اصولا شکایتی نداریم که ببریم . استراحتی ناخواسته بود و هست و خواهد بود .

امروز بعد از مدتها ایمیل خود را گشودیم و دیدیم که مبحثی در دایره هزارتو پاگرفته بوده و دموکراسی باعث شده بود که قریب پنجاه ایمیل رد و بدل شود و ما زمانی به موضوع داخل شدیم که میرزا ختم مباحثه اعلام کرده بودند . عجب زمانه ای شده ؟

حال و حوصله و همت بسیار موجود است اما موضوعی قابل، موجود نیست که فدایش شویم و ذوب شویم و خلاصه به پایش حبسی بکشیم . نوبت عاشقی هم از ما گذشته و به عادت بیشتر مانوسیم.

گفتم عاشقی یادم افتاد که چرا دخترک رفته. آخه عاشق شده بود. همان راننده فولکس کذائی. خوشحالم که حسی میتونه اینقدر پایداری بده به یک دخترک ! که زندگیش رو در آینده ببینه نه در گذشته . راننده فولکس پر از ایده است برای آینده و من پر از خاطره ام از گذشته . دخترک انتخاب درستی کرد .

قصد سفر دارم . اما نه پولش را دارم و نه مقصدش را . فعلا با همین قصد میگذرانم تا از سفر برگردم.

آهای ملت ، در این آخر الزمانی ما مانده ایم با سروری که هر از چند گاهی نفییر ذائقه میدهد. به صاحبخانه شکایت نمیبریم که در گیر رشد دوقلو هاست. اصولا شکایتی نداریم که ببریم . استراحتی ناخواسته بود و هست و خواهد بود .

امروز بعد از مدتها ایمیل خود را گشودیم و دیدیم که مبحثی در دایره هزارتو پاگرفته بوده و دموکراسی باعث شده بود که قریب پنجاه ایمیل رد و بدل شود و ما زمانی به موضوع داخل شدیم که میرزا ختم مباحثه اعلام کرده بودند . عجب زمانه ای شده ؟

حال و حوصله و همت بسیار موجود است اما موضوعی قابل، موجود نیست که فدایش شویم و ذوب شویم و خلاصه به پایش حبسی بکشیم . نوبت عاشقی هم از ما گذشته و به عادت بیشتر مانوسیم.

گفتم عاشقی یادم افتاد که چرا دخترک رفته. آخه عاشق شده بود. همان راننده فولکس کذائی. خوشحالم که حسی میتونه اینقدر پایداری بده به یک دخترک ! که زندگیش رو در آینده ببینه نه در گذشته . راننده فولکس پر از ایده است برای آینده و من پر از خاطره ام از گذشته . دخترک انتخاب درستی کرد .

قصد سفر دارم . اما نه پولش را دارم و نه مقصدش را . فعلا با همین قصد میگذرانم تا از سفر برگردم.

1 Comments:

Blogger Nightly said...

همسایه،
سلامت باشی هر جا که هستی

ارادت.

1:08 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home